TOP 17-32 DECKLISTS

Posted in GRAND PRIX KOBE 2014 - COVERAGE - EVENTS on August 24, 2014

By Wizards of the Coast

These are the decks that rose to the top and finished 17-32 at Grand Prix Kōbe 2014.

Kouyama, Motoshi

Hirosawa, Yuta

Moriya, Jun

Matsumoto, Yuki

Ougi, Hirato

Onishi, Tatsuya

Tsukamoto, Tatsushi

Takano, Kohei

Takeshita, Tooru

Shiota, Fumihiko

Endo, Kenji

Ikeda, Ryouta

Satou, Masanori